Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. 
Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.
Gebruik van persoonsgegevens
Ik, Gea Nanninga, therapeut van Gaia praktijk. Regressie -en reïncarnatie therapie, verwerk persoonsgegevens van de cliënt. Dit is nodig voor een goede uitvoering van het therapietraject. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die ik met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoer, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliënt dossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden met toestemming van de cliënt.  
Persoonsgegevens 
Ik verwerk uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt die strikt noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het kan ook gaan om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, als die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de therapeut ten behoeve van het traject.
Doeleinden 
Ik verwerk de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. 
Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden: 
  • Het bieden van een optimale behandeling/begeleiding.
  • Het beheren van een cliënt dossier.
  • Het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.
Als ik persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing en/of intervisie wil gebruiken, vraag ik hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.
Bewaartermijnen 
Ik zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliënt dossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 20 jaar bewaard.

Beveiliging
Ik heb als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliënt dossier. Ik heb passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.
Delen met anderen
In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan ik de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken.
Zo kan ik besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien ik dit voor het traject noodzakelijk acht.
Ik vraag hier toe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst.
In het kader van de algemene bedrijfsvoering maak ik gebruik van diensten van derden, zoals een administratiekantoor. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.
Volgens de wet WKKGZ is het verplicht onderzoek te doen naar de resultaten van regressie-en reïncarnatie therapie bij cliënten. Hierdoor doe ik mee aan een klanttevredenheid- en resultatenonderzoek via de beroepsvereniging NVRT.
Recht op inzage
De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliënt dossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een verzoek in bij mij. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, of te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Gea Nanninga
Vrijheidslaan 12
2182 NL Hillegom

Gaia Praktijk
De weg naar verandering
Regressie- en reïncarnatie therapie

Neem contact op

Privacyverklaring
Klachten procedure
Algemene voorwaarden

KvK: 84953454
NVRT: L – 1397
Cat: 90022022-11-29