Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2022

De onderstaande Algemene Voorwaarden gelden voor
Gaia Praktijk – De weg naar verandering, vertegenwoordigd door, hierna genoemd de therapeut Gea Nanninga.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht door Gaia Praktijk – De weg naar verandering,
tenzij van deze voorwaarden door partijen is afgeweken en uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1 – De therapeut
Lid 1. De therapeut, Gea Nanninga, is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatie therapeuten, NVRT.
Informatie over de beroepsvereniging kunt u vinden op www.NVRT.nl
Lid 2. Alle reïncarnatie- en regressietherapeuten, lid van Nederlandse Vereniging van Reïncarnatie therapeuten zijn
gehouden aan het Reglement Beroepscode en vallen onder het Reglement Tuchtrecht van de NVRT.
Lid 3. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.
Lid 4. De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de NVRT.
Tevens heeft de NVRT een onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 2 – De behandelovereenkomst bij Regressie- en reïncarnatietherapie
Lid 1. De behandelovereenkomst is gesloten tussen de therapeut en de cliënt.
Lid 2. De behandelovereenkomst bestaat uit één of meerdere therapiesessies.
Lid 3. Indien de behandelovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend door één of beide partijen, is deze behandelovereenkomst toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een therapiesessie.
Lid 4. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens in de behandelovereenkomst vallen onder de verantwoordelijkheid van de cliënt.
Lid 5. Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd het therapieproces op ieder willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen, te stoppen, dan wel op te schorten.
Lid 6. De cliënt vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie of informatie van welke aard dan ook.

Artikel 3 – Kindertherapie
Lid 1. In geval van kindertherapie, vindt er periodiek overleg plaats met de wettelijke vertegenwoordigers van het kind waarbij mondeling verslag wordt gedaan van de therapie en ontwikkelingen van het kind.
Lid 2. Wettelijke vertegenwoordigers van het kind kunnen tussendoor altijd vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie.
Berichtgeving hiervan is voor de therapeut dan gewenst.
Lid 3. Op het moment dat er sprake is van een situatie die, voor het welbevinden van het kind, ondanks ondersteuning,
ernstig bedreigend is, is er een wettelijk recht voor de therapeut hiervan melding te doen.

Artikel 4 – Tarieven, betalingsvoorwaarden en annulering Regressie- en Reïncarnatietherapie
Lid 1. Het tarief voor het eerste intake consult is € 98,- .
Voor de eventueel daarop volgende sessies geldt een bedrag van € 98,-.
Tarieven zijn inclusief BTW, voorbereiding en verslaglegging.
Lid 2. De betalingswijze is contant of middels een factuur na afloop van de therapiesessie. De cliënt ontvangt een factuur.
Lid 3. Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur voor de therapiesessie per mail worden afgezegd. Indien de cliënt later afzegt,
worden de kosten van de therapiesessie volledig in rekening wordt gebracht. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur.
Lid 4. Indien een afspraak omwille van redenen van de therapeut niet kan doorgaan, krijgt de cliënt hiervan via email bericht. De kosten van de geplande therapiesessie komen dan te vervallen.
Lid 5. Op het moment dat de therapeut ziek is of verhinderd is, wordt er geen vervanging geregeld.
Lid 6. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW.
Lid 7. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid bij Regressie- en Reïncarnatietherapie
Lid 1. Deelname aan therapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid en is voor eigen verantwoordelijkheid.
Door het starten van therapie verklaart de cliënt zich akkoord met dit uitgangspunt.
Lid 2. De cliënt is zowel voor als na een therapiesessie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal functioneren,
handelen en welzijn en vrijwaart de therapeut.
Lid 3. De duur en resultaat van het therapieproces is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het therapieproces.
Derhalve is de cliënt voor, tijdens en na de therapie volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart de therapeut van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde therapieresultaat.
Er kan geen enkele garantie worden gegeven voor het slagen van de behandeling noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen de cliënt deze wenst te behalen.

Artikel 6 – Geschillen bij Regressie- en Reïncarnatietherapie
Lid 1. De therapeut valt onder het Reglement Beroepscode en Tuchtrecht van de NVRT.
Lid 2. De NVRT heeft een onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 7 – Disclaimer
Lid 1. De therapeut staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
Lid 2. De therapeut is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Lid 3. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien Gaia Praktijk – De weg naar verandering. Gea Nanninga geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Lid 4. Op alle door de therapeut verrichte werkzaamheden is het Nederlands recht van toepassing. Door het starten van de therapie verklaart de cliënt zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Gea Nanninga
Vrijheidslaan 12
2182 NL Hillegom

Gaia Praktijk
De weg naar verandering
Regressie- en reïncarnatie therapie

Neem contact op

Privacyverklaring
Klachten procedure
Algemene voorwaarden

KvK: 84953454
NVRT: L – 1397
Cat: 90022022-11-29